0351/80.40.80 - 0351/40.84.49 Laborator: 0351/40.15.59 programari@hitmed.ro

CENTRUL.MEDICAL.HITMED

FERTILIZARE INVITRO

CE ESTE INFERTILITATEA?

Reproducerea umana este un proces complex care presupune integritatea functionala a tuturor etapelor pe care le presupune: ovulatia (eliberarea ciclica în fiecare luna a unui ovocit de catre ovar), spermatogeneza, fertilizarea ovocitului de catre spermatozoid cu formarea zigotului, transportul prin trompa uterina spre uter, implantarea zigotului si dezvoltarea sa ulterioara.

În cazul unui cuplu perfect fertil, cu activitate sexuala regulata, neprotejata, sansele de fecundare, implantare si dezvoltare a unui embrion sunt de aproximativ 22% pentru fiecare ciclu. Aceasta înseamna ca, în medie, e nevoie de 5 – 6 luni de activitate sexuala neprotejata (cu limite între o luna si cativa ani) pentru a se obtine o sarcina. Aproximativ un sfert din sarcini se pierd spontan pana la varsta de 3 luni de sarcina.

    Infertilitatea este definita ca incapacitatea unui cuplu de a obtine o sarcint, indiferent de cauza si de un an de act sexual fara a folosi mijloace contraceptive. Infertilitatea are atât cauze feminine, cauze masculine dar si o asociere a celor doua, motiv pentru care cercetarea cauzelor si tratamentul infertilitii trebuie st fie efectuate de ambii parteneri. În cazul cuplurilor la care partenerul feminin a depasit vârsta de 37 de ani perioada de asteptare se reduce la 6 luni. 
Dupa 40 de ani se poate trece direct la procedeul de fertilizare in vitro.

 CAUZELE INFERTILITATII

Infertilitatea are atat cauze feminine cat si cauze masculine dar si o posibila asociere a celor doua, motiv pentru care cercetarea cauzelor si tratamentul infertilitatii trebuie sa fie efectuate de ambii parteneri…

DIAGNOSTICUL INFERTILITATII

Determinarea cauzei infertilitatii necesita cel mai adesea colaborare interdisciplinara intre medicul ginecolog, endocrinolog, urolog si nu numai. Ea este o etapa esentiala pentru stabilirea conduitei terapeutice ulterioare, necesitand din partea cuplurilor rabdare si intelegerea necesitatii efectuarii investigatiilor medicale multiple si a necesitatii investigarii ambilor parteneri…

PROCEDURI DE TRATARE A INFERTILITATII

Tratamentul infertilitatii impune o abordare complexa multidisciplinara ce difera de la cuplu la cuplu si cuprinde, fara a se limita la acestea: tratamentul afectiunilor endocrino-metabolice, stimularea hormonala a pacientului in scopul inducerii ovulatiei, …

INSEMINAREA INTRAUTERINA

Inseminarea intrauterina este cea mai simpla procedura medicala prin care sperma prelucrata este introdusa direct in uter in perioada ovulatiei, in scopul cresterii sansei de a obtine o sarcina…

DESPRE FIV

   Fertilizarea in vitro este o procedura de reproducere umană asistata prin care un ovocit este fecundat in laborator de catre un spermatozoid, spre deosebire de fertilizarea naturala care are loc la nivelul trompei uterine…

ETAPELE FIV

In procedura de fertilizare in vitro, pacientii trebuie sa parcurga o serie de etape ce includ stimularea ovariana, recoltarea ovocitelor prin punctie ovariana, fertilizarea in laborator a ovocitelor cu sperma, cultivarea embrionilor in incubator si transferul embrionilor in uter…

SUBPROGRAMUL DE FERTILIZARE IN VITRO ŞI EMBRIOTRANSFER

A. ACTIVITĂŢI:

1. prelevarea ovocitelor prin puncţie foliculară, efectuată sub anestezie locală sau sedare, după caz;

2. procesarea spermei;

3. inseminarea ovocitelor pentru fertilizare spontană;

4. cultivarea embrionilor 72 de ore;

5. transferul embrionar;

6. monitorizarea evoluţiei cazului, care constă în:

6.1. efectuarea testului seric β HCG după 2 săptămâni de la transferul embrionar;

6.2. consult ginecologic şi ecografic, la 6 săptămâni de la realizarea activităţii prevăzute la punctul 3., dacă testul β HCG este negativ;

6.3. monitorizarea ecografică a sarcinii la 6 săptămâni de la realizarea activităţii prevăzute la punctul 3., dacă testul β HCG este pozitiv.

B. BENEFICIARII SUBPROGRAMULUI

Beneficiarii subprogramului sunt cuplurile infertile, definite drept cuplurile care nu au avut capacitatea de a se reproduce fără a folosi mijloace anticoncepţionale timp de 1 an de activitate sexuală neprotejată sau cărora li s-a diagnosticat o afecţiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competenţă în tratamentul infertilităţii cuplului şi reproducere umană asistată medical.

C. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE PENTRU INCLUDEREA ÎN SUBPROGRAM:

1. cupluri infertile care au indicaţie pentru efectuarea procedurii FIV/ET, conform prevederilor anexei nr. IV.10 din Ordinul nr. 386 din 31 martie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016.

2. membrii cuplului au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

3. cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de spermă sau mama surogat); 4. vârsta femeii cuprinsă între 24 şi 40 de ani;

5. indexul de masă corporală al femeii cu valori cuprinse între 20 şi 25;

6. rezerva ovariană în limite normale probată prin valoarea AMH > 1,1 ng/ml.

D. PROCEDURA DE INCLUDERE ÎN SUBPROGRAM A BENEFICIARILOR ELIGIBILI:

1. cuplul solicitant depune la sediul clinicii un dosar care cuprinde următoarele documente:

1.1. cerere pentru includerea în subprogramul FIV/ET semnată de membrii cuplului care va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele date:

1.1.1. datele de identificare a membrilor cuplului: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria şi numărul actului de identitate, data emiterii acestuia şi unitatea emitentă;

1.1.2. adresa de domiciliu;

1.1.3. numărul de telefon mobil;

1.1.4. adresa de corespondenţă;

1.2. copii după actele de identitate ale membrilor cuplului;

1.3. adeverinţe eliberate de casa de asigurări de sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care să probeze calitatea de asigurat;

1.4. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălţimea, greutatea şi indexul de masă corporală al femeii – document emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;

1.5. documente medicale din care să rezulte setul minim de investigaţii efectuate pentru stabilirea diagnosticului, indicaţiei terapeutice şi riscurilor medicale al cuplului solicitant conform anexei nr. IV.11 din Ordinul nr. 386 din 31 martie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016.

1.6. un document medical din care să rezulte indicaţia medicală pentru realizarea procedurii de FIV/ET, conform prevederilor anexei nr. IV.10, eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competenţă în tratamentul infertilităţii cuplului şi reproducere umană asistată medical, emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;

1.7. declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitanţii au depus un singur dosar la sediul unei singure unităţi sanitare care derulează subprogramul FIV/ET şi că nu au mai beneficiat în trecut de o altă procedură finanţată din bugetul Ministerului Sănătăţii; în declaraţie se consemnează în mod obligatoriu aserţiunea „Sub sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de fals în acte publice, conform prevederilor Codului penal, declar că datele din declaraţie sunt corecte şi complete.”

1.8. opis al documentelor dosarului;

2. registratorul medical verifică existenţa tuturor documentelor în dosar conform opisului, confruntă copiile actelor de identitate cu documentele originale şi atestă prin semnătură conformitatea;

3. dosarul complet care cuprinde toate documentele prevăzute la punctul 1 se înregistrează în ordine cronologică într-un registru de evidenţă al documentelor procedurilor FIV/ET din cadrul subprogramului, întocmit, completat, păstrat şi arhivat de către unitatea sanitară; numărul de înregistrare atribuit de unitatea sanitară pentru dosarul depus se comunică în scris solicitanţilor;

4. dosarele depuse în decurs de o lună sunt evaluate de către o comisie a unităţii sanitare care se întruneşte în primele 5 zile ale lunii în curs pentru luna precedentă.

5. comisia aprobă dosarele care îndeplinesc toate condiţiile de legalitate prevăzute pentru includerea în subprogram, în ordinea cronologică a înregistrării dosarelor şi în limita fondurilor disponibile pentru această destinaţie. În situaţia în care solicitările de includere în subprogramul FIV/ET depăşesc fondurile aprobate, comisia va întocmi o listă de aşteptare care se înregistrează şi se păstrează la sediul unităţii sanitare. Lista se actualizează periodic fie prin includerea unor noi dosare aprobate, fie prin excluderea dosarelor încadrabile într-una din următoarele situaţii: a) cuplul a beneficiat de efectuarea procedurii de FIV/ET; b) nu a fost iniţiat protocolul de stimulare ovariană în termen de 90 de zile de la înregistrarea deciziei comisiei privind includerea cuplului în subprogram la unitatea sanitară; c) cuplul a renunţat la efectuarea procedurii FIV/ET cu notificarea în scris a unităţii sanitare;

6. rezultatul evaluării dosarului se comunică în scris la adresa de corespondenţă consemnată în cuprinsul cererii prevăzute la punctul 1, după cum urmează: a) dosar aprobat cu menţionarea datei programării pentru iniţierea procedurii de FIV/ET; b) dosar aprobat şi înscris în lista de aşteptare cu specificarea numărului de ordine; în situaţia în care fondurile alocate permit iniţierea procedurii de FIV/ET, unitatea sanitară înştiinţează cuplul solicitant asupra datei programării; c) dosar neaprobat cu motivarea acestei decizii.

7. în situaţia în care protocolul de stimulare ovariană prealabil procedurii de FIV/ET nu este iniţiat în termen de 90 de zile de la înregistrarea deciziei la unitatea sanitară, decizia îşi pierde valabilitatea.

E. LISTA SERVICIILOR MEDICALE CARE NU FAC OBIECTUL RAMBURSĂRII

Lista serviciilor medicale care nu fac obiectul rambursării din fondurile alocate programului, cuprinde, fără a se limita la acestea:

a) investigaţii paraclinice preliminare (stabilite de fiecare unitate sanitară conform propriului protocol, dacă sunt depistate afecţiuni ce pot afecta evoluţia tratamentului sau sarcinii);

b) monitorizarea tratamentului de stimulare ovariană;

c) anestezia generală la prelevarea ovocitelor;

d) ICSI (injectare intracitoplasmică a spermatozoizilor);

e) P-ICSI;

f) cultivarea embrionilor mai mult de 72 de ore până la stadiul de blastocist;

g) diagnostic genetic al embrionilor;

h) crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor;

i) recoltarea chirurgicală a spermatozoizilor.

Anexa IV.10 din Ordinul nr. 386 din 31 martie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016

Indicaţiile pentru efectuarea procedurii FIV/ET, în cazuri autologe, cu excluderea donării de ovocite

1. Absenţa sau obstrucţia trompelor uterine bilateral;

2. Patologie masculină severă – sub 5 milioane de spermatozoizi cu mobilitate progresivă sau sub 4% spermatozoizi cu morfologie normală;

3. Infertilitate de orice altă etiologie, inclusiv cea de cauză neidentificată, dacă tratamentele convenţionale nu au dat rezultat (eşecul obţinerii sarcinii după minim 3 cicluri de stimulare ovariană cu inseminare intrauterină);

4. Endometrioza în stadii avansate III – IV

Anexa IV.11 din Ordinul nr. 386 din 31 martie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016

Setul minim de investigaţii paraclinice efectuate la femei:

a) în ultimele 3 luni:

1. markeri endocrini:

1.1. TSH;

1.2. prolactina;

2. investigaţii imunologice pentru boli infecţioase:

2.1. Ag Chlamydia

2.2. Ag Mycoplasme;

3. examinări microbiologice: cultura secreţie col uterin;

4. examinări imagistice medicale:

4.1. histeroscopie sau sonohisterografie;

4.2. ecografie transvaginală.

b) în ultimele 6 luni:

1. markeri endocrini: AMH;

2. investigaţii imunologice pentru boli infecţioase:

2.1. Ag HBs;

2.2. Ac HBc;

2.3. Ac HCV;

2.4. Anti HIV;

2.5. VDRL sau TPHA;

c) în ultimele 12 luni:

1. investigaţii hematologice:

1.1. hemoleucograma;

1.2. APTT;

1.3. fibrinogenemie;

2. investigaţii biochimice:

2.1. glicemie;

2.2. uree serică;

2.3. creatinină serică;

2.4. TGO;

2.5. TGP;

3. investigaţii imunologice pentru boli infecţioase:

3.1. Rubeola IgG,

3.2. Varicela IgG,

3.3. Toxoplasma IgG

3.4. Toxoplasma IgM,

3.5. CMV IgG,

3.6. Herpes IgG

4. examinări citologice: frotiu cervical Babeş-Papanicolaou

d) fără limită de timp:

1. investigaţii hematologice:

1.1. grup de sânge;

1.2. Rh.

Setul minim de investigaţii paraclinice efectuate la bărbaţi:

a) în ultimele 6 luni:

1. examinări microbiologice

1.1. spermograma – efectuată în unitatea sanitară la care a depus dosarul

1.2. spermocultura

2. investigaţii imunologice pentru boli infecţioase:

2.1. Ag HBs;

2.2. Ac HBc;

2.3. Ac HCV;

2.4. HIV;

2.5. VDRL sau TPHA;

b) fără limită de timp:

1. investigaţii hematologice:

1.1. grup de sânge;

1.2. Rh.

Cuplurile cu dosare aprobate prin Programul national de FIV/ET, vor suporta costuri suplimentare, care reprezintă contravaloarea activităților enumerate mai jos, activități care nu sunt subvenționate în cadrul Subprogramului FIV/ET de către Ministerul Sanatatii:

  1. investigatiile paraclinice preliminare
  2. stabilirea si monitorizarea protocolului de stimulare ovariana 1200 lei
  3. anestezia generala pentru prelevarea ovocitelor prin punctie ovariana 250 lei doar daca exista indicatia medicala
  4. ICSI/IMSI 2250 lei doar daca exista indicatia medicala
  5. biopsia testiculara 2475 lei doar daca exista indicatia medicala
  6. assisted hatching (zona drilling) 1350 doar daca exista indicatia medicala
  7. cultivarea embrionilor mai mult de 72 de ore până la stadiul de blastocist 1350 lei doar daca exista indicatia medicala
  8. crioconservarea embrionilor 1350 lei pentru vitrificare 1-4 embrioni, 1575 lei pentru vitrificare 5-8 embrioni si 1800 lei pentru vitrificarea unui numar mai mare de 8 embrioni, in ziua embriotransferului, reprezentind costurile procedurii de congelare si stocare a embrionilor pentru un an.