0351/80.40.80 - 0351/40.84.49 Laborator: 0351/40.15.59 programari@hitmed.ro

PROGRAM FIV MS

A. ACTIVITĂŢI:
1. prelevarea ovocitelor prin puncţie foliculară, efectuată sub anestezie locală sau sedare, după
caz;
2. procesarea spermei;
3. inseminarea ovocitelor pentru fertilizare spontană;
4. cultivarea embrionilor 72 de ore;
5. transferul embrionar;
6. monitorizarea evoluţiei cazului, care constă în:
6.1. efectuarea testului seric β HCG după 2 săptămâni de la transferul embrionar;
6.2. consult ginecologic şi ecografic, la 6 săptămâni de la realizarea activităţii prevăzute la
punctul 3., dacă testul β HCG este negativ;
6.3. monitorizarea ecografică a sarcinii la 6 săptămâni de la realizarea activităţii prevăzute la
punctul 3., dacă testul β HCG este pozitiv.
B. BENEFICIARII SUBPROGRAMULUI
Beneficiarii subprogramului sunt cuplurile infertile, definite drept cuplurile care nu au avut
capacitatea de a se reproduce fără a folosi mijloace anticoncepţionale timp de 1 an de activitate
sexuală neprotejată sau cărora li s-a diagnosticat o afecţiune incompatibilă cu reproducerea pe
cale naturală, de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competenţă în tratamentul
infertilităţii cuplului şi reproducere umană asistată medical.
C. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE PENTRU INCLUDEREA ÎN SUBPROGRAM:
1. cupluri infertile care au indicaţie pentru efectuarea procedurii FIV/ET, conform prevederilor
anexei nr. IV.12 din Ordinul MS nr. 964 din 31.03.2022 privind aprobarea Normelor tehnice de
realizare a programelor naţionale de sănătate publică.
2. membrii cuplului au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 211 alin. (1) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare;
3. cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de spermă sau mama surogat);
4. vârsta femeii cuprinsă între 24 şi 40 de ani;
5. indexul de masă corporală al femeii cu valori cuprinse între 20 şi 25;
6. rezerva ovariană în limite normale probată prin valoarea AMH > 1,1 ng/ml.
D. PROCEDURA DE INCLUDERE ÎN SUBPROGRAM A BENEFICIARILOR ELIGIBILI:
Cuplul solicitant depune la sediul clinicii un dosar care cuprinde următoarele documente:
1.1. cerere pentru includerea în subprogramul FIV/ET semnată de membrii cuplului care va
cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele date:
1.1.1. datele de identificare a membrilor cuplului: numele şi prenumele, codul numeric personal,
tipul actului de identitate, seria şi numărul actului de identitate, data emiterii acestuia şi unitatea
emitentă;
1.1.2. adresa de domiciliu;
1.1.3. numărul de telefon mobil;
1.1.4. adresa de corespondenţă;
1.2. copii după actele de identitate ale membrilor cuplului;
1.3. adeverinţe eliberate de casa de asigurări de sănătate din care să rezulte calitatea de
asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a membrilor cuplului, documente originale,

emise cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii,
care să probeze calitatea de asigurat;
1.4. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălţimea,
greutatea şi indexul de masă corporală al femeii – document emis cu maxim 60 de zile înaintea
depunerii dosarului;
1.5. documente medicale din care să rezulte setul minim de investigaţii efectuate pentru
stabilirea diagnosticului, indicaţiei terapeutice şi riscurilor medicale al cuplului solicitant
conform anexei nr. IV.13 din Ordinul nr. 964 din 31.03.2022 privind aprobarea Normelor tehnice
de realizare a programelor naţionale de sănătate publică.
1.6. un document medical din care să rezulte indicaţia medicală pentru realizarea procedurii de
FIV/ET, conform prevederilor anexei nr. IV.10, eliberat de un medic specialist în obstetrică-
ginecologie cu competenţă în tratamentul infertilităţii cuplului şi reproducere umană asistată
medical, emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;
1.7. declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitanţii au depus un singur
dosar la sediul unei singure unităţi sanitare care derulează subprogramul FIV/ET şi că nu au mai
beneficiat în trecut de o altă procedură finanţată din bugetul Ministerului Sănătăţii; în declaraţie
se consemnează în mod obligatoriu aserţiunea „Sub sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de
fals în acte publice, conform prevederilor Codului penal, declar că datele din declaraţie sunt
corecte şi complete.”
1.8. opis al documentelor dosarului;
2. registratorul medical verifică existenţa tuturor documentelor în dosar conform opisului,
confruntă copiile actelor de identitate cu documentele originale şi atestă prin semnătură
conformitatea;
3. dosarul complet care cuprinde toate documentele prevăzute la punctul 1 se înregistrează în
ordine cronologică într-un registru de evidenţă al documentelor procedurilor FIV/ET din cadrul
subprogramului, întocmit, completat, păstrat şi arhivat de către unitatea sanitară; numărul de
înregistrare atribuit de unitatea sanitară pentru dosarul depus se comunică în scris solicitanţilor;
4. dosarele depuse în decurs de o lună sunt evaluate de către o comisie a unităţii sanitare care se
întruneşte în primele 5 zile ale lunii în curs pentru luna precedentă.
5. comisia aprobă dosarele care îndeplinesc toate condiţiile de legalitate prevăzute pentru
includerea în subprogram, în ordinea cronologică a înregistrării dosarelor şi în limita fondurilor
disponibile pentru această destinaţie.
În situaţia în care solicitările de includere în subprogramul FIV/ET depăşesc fondurile aprobate,
comisia va întocmi o listă de aşteptare care se înregistrează şi se păstrează la sediul unităţii
sanitare. Lista se actualizează periodic fie prin includerea unor noi dosare aprobate, fie prin
excluderea dosarelor încadrabile într-una din următoarele situaţii: a) cuplul a beneficiat de
efectuarea procedurii de FIV/ET; b) nu a fost iniţiat protocolul de stimulare ovariană în termen
de 90 de zile de la înregistrarea deciziei comisiei privind includerea cuplului în subprogram la
unitatea sanitară; c) cuplul a renunţat la efectuarea procedurii FIV/ET cu notificarea în scris a
unităţii sanitare;
6. rezultatul evaluării dosarului se comunică în scris la adresa de corespondenţă consemnată
în cuprinsul cererii prevăzute la punctul 1, după cum urmează: a) dosar aprobat cu menţionarea
datei programării pentru iniţierea procedurii de FIV/ET; b) dosar aprobat şi înscris în lista de
aşteptare cu specificarea numărului de ordine; în situaţia în care fondurile alocate permit iniţierea
procedurii de FIV/ET, unitatea sanitară înştiinţează cuplul solicitant asupra datei programării; c)
dosar neaprobat cu motivarea acestei decizii.

7. în situaţia în care protocolul de stimulare ovariană prealabil procedurii de FIV/ET nu este
iniţiat în termen de 90 de zile de la înregistrarea deciziei la unitatea sanitară, decizia îşi pierde
valabilitatea.
E. LISTA SERVICIILOR MEDICALE CARE NU FAC OBIECTUL RAMBURSĂRII
Lista serviciilor medicale care nu fac obiectul rambursării din fondurile alocate programului,
cuprinde, fără a se limita la acestea:
a) investigaţii paraclinice preliminare (stabilite de fiecare unitate sanitară conform propriului
protocol, dacă sunt depistate afecţiuni ce pot afecta evoluţia tratamentului sau sarcinii);
b) monitorizarea tratamentului de stimulare ovariană;
c) anestezia generală la prelevarea ovocitelor;
d) ICSI (injectare intracitoplasmică a spermatozoizilor);
e) P-ICSI;
f) cultivarea embrionilor mai mult de 72 de ore până la stadiul de blastocist;
g) diagnostic genetic al embrionilor;
h) crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor;
i) recoltarea chirurgicală a spermatozoizilor.
Anexa IV.12 din Ordinul nr. 964 din 31.03.2022 privind aprobarea Normelor tehnice de
realizare a programelor naţionale de sănătate publică.
Indicaţiile pentru efectuarea procedurii FIV/ET, în cazuri autologe, cu excluderea donării de
ovocite
1. Absenţa sau obstrucţia trompelor uterine bilateral;
2. Patologie masculină severă – sub 5 milioane de spermatozoizi cu mobilitate progresivă sau
sub 4% spermatozoizi cu morfologie normală;
3. Infertilitate de orice altă etiologie, inclusiv cea de cauză neidentificată, dacă tratamentele
convenţionale nu au dat rezultat (eşecul obţinerii sarcinii după minim 3 cicluri de stimulare
ovariană cu inseminare intrauterină);
4. Endometrioza în stadii avansate III – IV
Anexa IV.13 din Ordinul nr. 964 din 31.03.2022 privind aprobarea Normelor tehnice de
realizare a programelor naţionale de sănătate publică.
Setul minim de investigaţii paraclinice efectuate la femei:
a) în ultimele 3 luni:
1. markeri endocrini:
1.1. TSH;
1.2. prolactina;
2. investigaţii imunologice pentru boli infecţioase:
2.1. Ag Chlamydia
2.2. Ag Mycoplasma;
3. examinări microbiologice: cultura secreţie col uterin;
4. examinări imagistice medicale:
4.1. histeroscopie sau sonohisterografie;
4.2. ecografie transvaginală.
b) în ultimele 6 luni:

1. markeri endocrini: AMH;
2. investigaţii imunologice pentru boli infecţioase:
2.1. Ag HBs;
2.2. Ac HBc;
2.3. Ac HCV;
2.4. Anti HIV;
2.5. VDRL sau TPHA;
c) în ultimele 12 luni:
1. investigaţii hematologice:
1.1. hemoleucograma;
1.2. APTT;
1.3. fibrinogenemie;
2. investigaţii biochimice:
2.1. glicemie;
2.2. uree serică;
2.3. creatinină serică;
2.4. TGO;
2.5. TGP;
3. investigaţii imunologice pentru boli infecţioase:
3.1. Rubeola IgG,
3.2. Varicela IgG,
3.3. Toxoplasma IgG
3.4. Toxoplasma IgM,
3.5. CMV IgG,
3.6. Herpes IgG
4. examinări citologice: frotiu cervical Babeş-Papanicolaou
d) fără limită de timp:
1. investigaţii hematologice:
1.1. grup de sânge;
1.2. Rh.
Setul minim de investigaţii paraclinice efectuate la bărbaţi:
a) în ultimele 6 luni:
1. examinări microbiologice
1.1. spermograma – efectuată în unitatea sanitară la care a depus dosarul
1.2. spermocultura
2. investigaţii imunologice pentru boli infecţioase:
2.1. Ag HBs;
2.2. Ac HBc;
2.3. Ac HCV;
2.4. HIV;
2.5. VDRL sau TPHA;
b) fără limită de timp:
1. investigaţii hematologice:
1.1. grup de sânge;
1.2. Rh.

Cuplurile cu dosare aprobate prin Programul national de FIV/ET, vor suporta costuri
suplimentare, care reprezintă contravaloarea activităților enumerate mai jos, activități care nu
sunt subvenționate în cadrul Subprogramului FIV/ET de către Ministerul Sanatatii:
1. investigatiile paraclinice preliminare
2. stabilirea si monitorizarea protocolului de stimulare ovariana
3. anestezia generala pentru prelevarea ovocitelor prin punctie ovariana
4. ICSI/IMSI/ PICSI 
5. recoltarea chirurgicala a spermatozoizilor
6. assisted hatching (zona drilling)
7. cultivarea embrionilor mai mult de 72 de ore până la stadiul de blastocist
8. crioconservarea embrionilor
Contravaloarea procedurii FIV/ET în cadrul subprogramului se finanțează la un
tarif de 10.000 lei/procedură FIV/ET numai în condițiile efectuării tuturor
activităților, raportate pe bază de borderou ce cuprinde datele de identificare ale
cuplurilor beneficiare de FIV/ET, cu precizarea activităților efectuate, data
efectuării acestora și a rezultatelor tratamentelor, confirmate prin rapoarte
medicale.

Contact